Ga naar de inhoud
Home » Blog » Wonen en werken in Midden-Delfland

Wonen en werken in Midden-Delfland

Identiteit en zelfstandigheid
Wat maakt wonen in de dorpen van Midden-Delfland voor velen aantrekkelijk ? Hoewel de redenen individueel kunnen verschillen, zijn er zeker een aantal die voor iedereen gelden. Dat zijn o.m. de kleine schaal van de woonomgeving, intensieve sociale contacten, gemeenschapszin en natuurlijk ook verbondenheid met de streek. Midden-Delfland heeft een eigen identiteit behouden, zowel in het buitengebied als in de woonkernen. Maar dat is in de toekomst niet vanzelfsprekend, wanneer de plannenmakers in Den Haag hun zin krijgen. Daarom maakt Mijn Partij! zich sterk voor de zelfstandigheid van de gemeente Midden-Delfland, omdat die borg kan staan voor behoud van het streekeigen en kleinschalige karakter van de woonkernen en het buitengebied. Maar dan wel met een gemeentebestuur dat door visie en daadkracht aantoont de zelfstandigheid waard te zijn !

Vitale Dorpen
md2015 7Mijn Partij! deelde ook complimenten uit, wanneer die op hun plaats waren. In dit geval het project “Vitale Dorpen”, dat aanvankelijk met veel enthousiasme door het gemeentebestuur werd gelanceerd. Iedereen kon ideeën leveren, hoe afwijkend ook, over de vitale toekomst van de gemeente. En dat gebeurde op grote schaal : druk bezochte bijeenkomsten en reeksen creatieve voorstellen. En waar staan we nu ? Is er een beleid op grond van al dat moois? Zijn onze dorpen er vitaler op geworden ? Neen, meent Mijn Partij! Het is doodstil rondom het project. Van de plannen is bijzonder weinig terecht gekomen. Maar het ergste is dat veel inwoners, vooral jongeren, hun enthousiasme en inspanning niet zagen beloond. Mijn Partij! wil dan ook dat dit project, waar mogelijk, nieuw leven wordt ingeblazen.

Wonen
Mijn Partij! wil dat meer woningen gebouwd worden voor starters en alleenstaanden. Behoefte is aan woningen met een ruime woonkamer en één slaapkamer, naast toilet, douche en keuken. Deze kunnen voor een relatief laag bedrag worden gebouwd.

Mijn Partij! juicht toe dat in onze gemeente een aantal -aangepaste- woningen voor senioren zijn gerealiseerd. Deze ontwikkeling moet verder worden bevorderd. Immers, deze woningen dragen bij aan de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de ouderen, waardoor de stap naar een zorginstelling niet of minder snel hoeft te worden gezet. De doorstroming in de volkshuisvesting wordt bevorderd, wanneer de betrokken senioren een ruime(re) woning achterlaten, die nadien door gezinnen met kinderen kan worden bewoond.

Er is behoefte in de samenleving aan meer veelvormigheid in het woningaanbod. De bouw van saaie en éénvormige woonwijken behoort tot het verleden. Mijn Partij! wil dat deze ontwikkeling ook in de woonkernen van Midden-Delfland vorm krijgt o.m. door een gemeentelijk beleid dat creativiteit en experimenten met de nodige soepelheid toestaat. Zo meent Mijn Partij! dat er in de nog resterende uitbreidingspannen ruimte moet komen voor vrije kavels, waarop de eigenaren de architectuur en de wijze van uitvoering naar eigen inzicht kunnen bepalen.

Bijzondere aandacht verdient de inrichting van de Maaslandse Dam, ten aanzien waarvan de oorspronkelijke plannen niet kunnen worden gerealiseerd. Mijn Partij! heeft, als enige partij in de gemeenteraad, voortdurend gewezen op het feit dat deze plannen wel idealistisch, maar niet realistisch en dus financieel onhaalbaar waren. Voor de ontstane situatie, die een debacle kan worden genoemd, zijn het college van B.en W. en de huidige coalitiepartijen CDA, VVD en PvdA verantwoordelijk. Hoe nu verder ? Mijn Partij! meent dat het grote financiële verlies niet moet worden goed gemaakt door het bouwen van zo veel mogelijk woningen op deze lokatie. Een beperkt aantal dus, aangepast aan de landelijke omgeving. En met de voor de hand liggende inspraak door de Maaslanders.

Economische bedrijvigheid
Mijn Partij! meent dat moet worden voorkomen dat de woonkernen van Midden-Delfland economische slaapdorpen worden. Met name het kleinwinkelbedrijf heeft het moeilijk en moet opboksen tegen de grote winkelketens in naburige steden. Nu kan consumentengedrag niet gestuurd worden, maar een verdere verschraling van het winkelaanbod tast ook het woonklimaat aan.

Al langer pleit Mijn Partij! dan ook voor de ontwikkeling van economische structuurplannen c.q. centrumplannen voor de drie kernen. Dergelijke plannen zijn voor de gemeente richting gevend voor het faciliteren en aantrekken van nieuwe bedrijvigheid, terwijl bestaande ondernemingen, indien kansrijk, ontwikkelingskansen behouden. Mijn Partij! geeft de komende vier jaar aan de economische ontwikkeling van de dorpskernen absolute prioriteit.

Geluisterd zal worden naar en rekening gehouden met de opvattingen en ideeën van belanghebbenden en hun vertegenwoordigers.

Het Centrumplan Den Hoorn
De afgelopen tien jaar heeft Den Hoorn gewacht op de noodzakelijke aanvulling op en uitbreiding van het winkelbestand. Zoals nu blijkt, tevergeefs. Er is door het college van B.en W., gesteund door de coalitiepartijen CDA, VVD en PvdA, gekozen voor de weg van de minste weerstand in de vorm van de bouw van een tweede supermarkt tegenover de bestaande. En dat in een kleine dorpskern ! De uitgesproken verwachting dat er nu snel begonnen kan worden met de bouw is ronduit naïef te noemen. Mijn Partij! voorziet privaat-rechtelijke belemmeringen. Er is dan ook maar één oplossing : terug naar de twee inzenders van de plannen. Ditmaal met een duidelijk door de gemeenteraad vast te stellen kader. De tijd, die dit vergt, is zonder meer aanvaardbaar.

Mijn Partij! wil graag uw mening over “wonen en werken in Midden-Delfland”.
Uw reactie naar : info @ mijnpartijmiddendelfland.nl of via het contactformulier