Ga naar de inhoud
Home » Structuurschets van Mijn Partij

Structuurschets van Mijn Partij

I. Filosofie

Mijn Partij heeft geen ideologische en/of religieuze grondslag. Zij draagt een lokaal karakter en is onafhankelijk van landelijke politieke partijen of politieke bewegingen. De partij is pragmatisch van aard en reageert kritisch en constructief op voorkomende maatschappelijke en bestuurlijke situaties en ontwikkelingen in en ten aanzien van Midden-Delfland. Meer in het bijzonder Mijn Partij zelf initiatieven en doet voorstellen ter zake. Dit, in samenspraak met de inwoners van Midden- Delfland en rekening houdend met hun wensen en ideeën.

II. Thema’s van aandacht

 1. Bevorderen van een actief beleid ten aanzien van welzijn, onderwijs, recreatie, sport en cultuur, met bijzondere aandacht voor de doelmatigheid en rechtmatigheid van door de gemeente op deze terreinen verstrekte subsidies;
 2. Bevorderen van een actief beleid ten aanzien van de dorpskernen, in het bijzonder huisvesting, economische ontwikkeling, infrastructuur en groenbeheer;
 3. Bevorderen van een samenhangend en evenwichtig beleid ten aanzien van het buitengebied, met bijzondere aandacht voor ruimtelijke ordening, milieubeheer, landbouw, natuur- en landschap- beheer en recreatieve infrastructuur.

Mijn Partij ontplooit initiatieven en doet voorstellen ten aanzien van deze thema’s.
Voorts volgt Mijn Partij het beleid van en de besluitvorming door het college van B&W, alsmede de uitvoering hiervan door de ambtelijke diensten, kritisch. Dit geldt in het bijzonder voor de financiële en/of begrotingstechnische gevolgen hiervan.

III. De raadsfractie van Mijn Partij

 1. De raadsfractie is het politieke uitvoeringsorgaan van Mijn Partij en staat onder leiding van een voorzitter, die tevens politiek leider is;
 2. De raadsfractie draagt in de gemeenteraad de standpunten van Mijn Partij uit. Hierbij is enerzijds het verkiezingsprogramma richtinggevend. Anderzijds neemt de raadsfractie ad hoc standpunten in met betrekking tot actuele situaties en ontwikkelingen, die hierom vragen;
 3. Het onder punt b gestelde geldt q.q. eveneens voor de commissievergaderingen, waaraan, naast de fractievoorzitter en/of fractieleden, burgercommissieleden kunnen deelnemen;
 4. De uit te dragen standpunten worden in periodieke fractievergaderingen, voorafgaand aan de gemeenteraad en de commissievergaderingen, voorbereid;
 5. In de fractievergaderingen worden daarnaast overige onderwerpen van politiek-bestuurlijke aard behandeld;
 6. Contacten met de media worden in beginsel door de fractievoorzitter onderhouden. In voorkomende gevallen kunnen dergelijke contacten, in overleg met de fractievoorzitter, eveneens door de overige fractieleden plaats vinden;
 7. De raadsfractie informeert het bestuur van Mijn Partij over relevante situaties en ontwikkelingen van politieke en/of bestuurlijke aard.

IV Mijn Partij! als vereniging

 1. Mijn Partij is een vereniging van leden naar burgerlijk recht met de vereiste statuten. Zij wordt geleid door een bestuur, dat wordt gekozen door de leden;
 2. Het bestuur is belast met de organisatorische, huishoudelijke en financiële aangelegenheden van Mijn Partij;
 3. Het bestuur is verantwoordelijk voor de opstelling van het ( concept)verkiezingsprogramma, zoals dat ter amendering en vaststelling wordt voorgelegd aan de leden. Voorts ziet het bestuur, namens de leden, toe op de uitvoering van dit programma door de raadsfractie;
 4. Het bestuur stelt een kieslijst op van kandidaat-leden voor de raadsfractie van Mijn Partij. Hieraan voorafgaand voert het bestuur oriënterende gesprekken met de kandidaat-leden. De kieslijst wordt ter besluitvorming voorgelegd aan de leden;
 5. Het bestuur draagt, in overleg met de raadsfractie, zorg voor de communicatie met en de informatievoorziening aan de leden;
 6. Het bestuur kan de raadsfractie gevraagd of ongevraagd adviseren met betrekking tot bestuurlijke en/of politieke aangelegenheden en hieromtrent door de raadsfractie in te nemen standpunten.
 7. Het bestuur kan met betrekking tot actuele of strategische onderwerpen adviserende werkgroepen van partijleden in het leven roepen;
 8. Het bestuur belegt tenminste twee maal per jaar een algemene ledenvergadering en draagt zorg voor een adequate voorbereiding;
 9. Het bestuur vergadert maandelijks. De fractievoorzitter en/of de fractieleden kunnen op uitnodiging bij de vergaderingen aanwezig zijn. De secretaris draagt zorg voor de administratieve voorbereiding van de vergaderingen. Van de vergaderingen wordt een actiepunten- c.q. besluitenlijst opgesteld.