Ga naar de inhoud
Home » Blog » Notulen openbare bijeenkomst Maasland

Notulen openbare bijeenkomst Maasland

Notulen openbare bijeenkomst Mijn Partij! voor inwoners Maasland

1. Opening en welkomstwoord.

Voorzitter Jaap Pieters heet namens Mijn Partij! de aanwezigen welkom.
Hij stelt partij voorzitter Ed Roeling, het aanwezige raadslid Joop van der Spek en de bestuursleden Dirk Attema (secretaris) en Paul Kleyweg (penningmeester) voor.

Er is geen agenda maar de voorzitter stelt voor de volgende punten voor:

 1. Toelichting op aard en doel van de bijeenkomst door de bestuursvoorzitter;
 2. Fractievoorzitter zal onderwerpen behandelen welke de afgelopen periode van belang zijn voor Maasland en het standpunt hierin van Mijn Partij! toelichten;
 3. Aanwezige inwoners van Maasland wordt gevraagd om punten naar voren te brengen wat hun bezig houdt/ punten van aandacht in de Gemeente.

2. Toelichting op aard en doel van de bijeenkomst door de bestuursvoorzitter

Geconstateerd is dat Mijn Partij onvoldoende “gezicht” heeft in Maasland en als gevolg hiervan bij de laatstgehouden gemeenteraadsverkiezingen in deze dorpskern relatief weinig stemmen heeft gekregen. In het bestuur is dan ook besloten aan Maasland extra aandacht te geven. Deze bijeenkomst in de Pynas maakt hiervan deel uit en heeft tot doel de filosofie van Mijn Partij! voor het voetlicht te plaatsen, naar de ideeën en problemen van de Maaslanders te luisteren en deze ter harte te nemen.

Tevens wordt er een toelichting gegeven op de partijfilosofie : pragmatische (reageren op geluiden uit de Gemeente) opstelling, eerlijkheid, betrouwbaarheid, transparantie, consequent politiek handelen.

3. Onderwerpen Fractie voorzitter

De fractie voorzitter draagt de volgende onderwerpen aan en geeft een toelichting op en het stand punt van Mijn Partij!:

 1. Bestemmingsplan buitengebied/ gebiedsvisie. Hij is teleurgesteld in het B&W dat de punten die door Mijn Partij! die zijn aangedragen tijdens de eerder gehouden vergaderingen niet terug te vinden zijn in de gebiedsvisie. Hij is het eens met het feit dat de landbouwers goede beheerders kunnen zijn van het open landschap maar vindt wel dat andere ondernemers ook de kans moeten krijgen om uit te breiden of om zich te vestigen.
 2. Kosten van de verbinding-/ annex ontvangst ruimte tussen Museum de Schilpen en de Tavenu. Afgezien dat hij de totaal kosten hoog vindt. Zijn de kosten (15%) met betrekking tot het ontwerp, gezien de eenvoud van de uitvoering, veel te hoog. Dit wordt bevestigd door een aannemer vanuit de aanwezigen uit Maasland.
 3. Metropoolregio. Volgende jaar verdwijnen Stadsgewest Haaglanden en Stadsregio Rotterdam en er vindt momenteel een her oriëntatie van de samenwerking verbanden in de regio op onder meer het gebied van openbaar vervoer en er is er gesteld vanuit het ministerie dat gestreefd gaat worden naar gemeenten van 80.000 inwoners en groter. Mijn Partij! standpunt hierin is dat de Midden Delfland moet blijven functioneren als zelfstandige gemeente maar wel de samenwerking moet zoeken met de grotere Gemeenten zeker op het gebied van de Groen autoriteit (Hof van Delfland) welke het beheer doet van groengebieden tussen de steden in de regio ( Gemeente Den Haag/ Gemeente Maassluis/ Gemeente Rotterdam/ Gemeente Rijswijk/ Gemeente Schiedam/ Gemeente Vlaardingen/ Gemeente Westland/ Gemeente Zoetermeer). Hij vindt het jammer dat de burgemeester van Midden Delfland niet hierin actief is en vindt dat het niveau van een voorzitter van de raad geen wethouder (van de kleine Gemeente Nootdorp) moet zijn maar een burgemeester omdat deze zich meer onafhankelijk opstelt.
 4. Decentralisatie taken overheid. Tijdens de behandeling van het onderwerp metropool regio komt vanuit de aanwezigen uit Maasland een ander punt naar voren namelijk de decentralisatie (taken naar Gemeenten) vanuit de overheid op gebied van zaken zoals WMO en jeugdzorg. Verschillende aanwezigen (Aad de Haas, Jan van Loenen en Piet Boekestein) stelden dat veel Maaslanders liever een samen werkingsverband zien met Maassluis dan bijvoorbeeld Delft omdat vele inwoners van Maasland van de faciliteiten (theater/ apotheek/ bibliotheek/ polikliniek Vlietland etc.) gebruik maken van Maassluis. De fractie voorzitter stelt dat vanuit de provincie bij monde van Jan Fransen te kennen is gegeven dat Midden Delfland een samenwerkingsverband hierin (bijvoorbeeld WMO en jeugdzorg) moet zoeken met Delft/ Westland/ Rijswijk. Verder vindt de fractievoorzitter dat het gebruik de genoemde faciliteiten (theater/ apotheek/ polikliniek Vlietland Maassluis) los gezien moet worden van dit onderwerp en meer onder een andere noemer vallen en wel waar ga ik het liefst heen als inwoner als ik wat ga doen in mijn vrije tijd of waar haal ik mijn zorg.
  Deze wordt door de inwoners in Schipluiden en Den Hoorn het liefst gedaan in Delft. Dit heeft natuurlijk over het algemeen te maken met de geometrische ligging van de kernen.

4. Punten van aandacht aangeleverd vanuit de Maaslandse aanwezigen

Door de aanwezigen uit Maasland zijn de volgende punten naar voren gebracht:

 1. Maaslandse dam. De fractie voorzitter licht de laatste stand van zaken toe met betrekking tot dit onderwerp en dat B&W nu een voorstel heeft ingediend bij de provincie om er 42 huizen te mogen bouwen. De totaal kosten zijn nu 9 miljoen euro. De totale plan kosten hebben hiervan 40% bedraagt en de rentekosten voor de Gemeente bedragen ongeveer € 350.000,00. Onder de aanwezigen uit Maasland worden de volgende opmerkingen geplaatst:
  – dat het jammer is dat B&W nooit gepraat heeft met de 6 geïnteresseerde ondernemers voor de Maaslandse dam;
  – getwijfeld wordt er aan de haalbaarheid van het plan omdat er al 100 woningen leeg staan in Maasland.
 2. Nic van Velzen heeft nog een opmerking over de slechte afhandeling van zaken door B&W en ambtenaren inzake zijn huis en het plan van zijn zoon in de Klaas Engelbrechts polder. Hij heeft een document van ruim 100 pagina’s voor geïnteresseerden ter inzage;
 3. Er werd geklaagd over het feit dat B&W minimaal aanwezig is in Maasland en als het aanwezig is (bijvoorbeeld bij de Brandweerkazerne Maasland) er geen verslag wordt gemaakt en de op dat moment geleverde brieven (6 stuks) met onderwerpen als hertenkamp, gezondheidscentrum in singelhof en vuur werk twee weken voor oud en nieuw niet beantwoordt worden door B&W;
 4. Minimale/ geen inzet voor gladheidbestrijding. Vooral de ouderen vinden hiervan hinder;
 5. Fietsenstalling openstelling de poort van Maasland te beperkt (tot 21.00 uur in de avond);
 6. Er wordt onvoldoende rekening gehouden met de vergrijzing in de Gemeente;
 7. Dathet hinderlijk is dat je moet overstappen in Maasland als met de bus reist vanuit Maassluis;
 8. Als mogelijke oorzaak van de onbekendheid van Mijn Partij! wordt gegeven het niet meer schrijven van stukjes door de Partij leider en geen Maaslandse kandidaat;
 9. Heeft de Gemeente Midden Delfland wel voordeel bij het predicaat Cittaslow? Veel inwoners weten niet wat het precies inhoud. De fractie voorzitter is van mening dat er voordeel is te behalen als B&W zich wat actiever opstelt voor de ondernemers bijvoorbeeld als er volgende jaar deelnemers voor symposium van het Cittaslow naar Schipluiden komt niet te vragen aan de ondernemers of de deelnemers gratis kunnen overnachten. Verder heeft hij het bezwaar dat de burgemeester niet van te voren aangeeft/ toestemming aan de raad vraagt (moet hij doen volgens art.5..) of hij in het kader van Cittaslow ergens naar toe kan reizen/ verblijven. Want de burgemeester is in dit kader erg reislustig;
 10. E- mail van Aad de Haas dd17-6-2013 welke niet beantwoordt/ geen enkele reactie wordt gegeven door de politieke partijen in de Gemeente. De fractie voorzitter geeft aan dat er via e- mail een grote informatie stroom naar de politieke partij is en dat hij niet direct alle e- mails behandeld. Joop van der Spek geeft aan dat als er knellende zaken zijn dit het beste even tijdens de inloop avond van Mijn Partij! gedaan kan worden;

5. Sluiting van de bijeenkomst.

De voorzitter sluit de vergadering en bedankt de aanwezigen aan de deelname van de bijeenkomst.

Notulen door: Dirk Attema Secretaris Mijn Partij!
Locatie vergadering: Pynas Maasland.