Ga naar de inhoud
Home » Blog » Nieuwsflits 18 januari 2021

Nieuwsflits 18 januari 2021

Beste Leden,

Zoals jullie gemerkt hebben was het afgelopen jaar een bijzonder jaar. Ook politiek zijn er niet echt bijzondere zaken gebeurd. Zoals in de laatste alv  van MijnPartij is besproken, proberen wij toch zo veel mogelijk met wat wij doen naar buiten te treden. De fractie zal de nieuwsflits weer oppakken.

Hierbij weer een nieuwe editie in een nieuw jaar. Hieronder volgt een stuk met onze visie over het vrachtwagenparkeerterrein te Schipluiden. We zullen deze ook op de website plaatsen van MijnPartij

Hopend jullie hiermee weer wat meer geïnformeerd te hebben.

VRACHTWAGENPARKEERTERREIN

voorstel woningen

We gaan even terug in de tijd (verkiezingen 2018) waarin we als Mijn Partij Midden-Delfland al bezig waren om de woningnood onder onze jongeren onder de aandacht te krijgen.

De uitslag van deze verkiezingen waren niet in ons voordeel waardoor onze plannen voor het meer bouwen van starterswoningen een verdere achterstand heeft gekregen.

Mooie verkiezingswoorden van de huidige coalitie (CDA, VVD en OGP), nl. het bouwen van 700 woningen binnen de kernen, heeft het ook niet gered en gaat het ook niet redden tot de volgende verkiezingen. Ook landelijk is de nood hoog onder deze doelgroep, waarbij een aantal gemeenten wel doorpakken en zo voldoen aan de woonagenda.

Nieuwe bouwlocaties Midden-Delfland

Mijn Partij Midden-Delfland is al geruime tijd bezig om gericht te zoeken naar mogelijke bouwlocaties om aan deze behoefte te voldoen. Doen we dit niet dan zullen de gevolgen op korte termijn zichtbaar worden. Sportverenigingen en scholen lopen leeg, jeugdleden vertrekken uit de kernen omdat ze nergens in de kernen een huis kunnen vinden.

Een zorgelijke situatie, vindt Mijn Partij Midden-Delfland, waarbij het nu tijd is om door te pakken en te zorgen dat we onze jeugd kunnen behouden in de mooie kernen.

Al langer pleit Mijn Partij Midden-Delfland in de gemeenteraad van Midden- Delfland voor de herontwikkeling van de parkeerplaats aan de Dorppolderweg. Een prima plek voor starterswoningen en een voordeel is dat de gemeente de grond in eigendom heeft. 

De genoemde locatie is momenteel ook een doorn in het oog van de Buurtpreventie en omwonenden. Overlast, diefstal en drugstoestanden zijn zaken die de afgelopen tijd voor veel onrust hebben gezorgd.

Het college heeft voorgesteld om een deel van het vrachtwagenparkeerterrein af te sluiten, welke de overlast moet terugdringen. Een oplossing waar de Buurtpreventie nog niet gerust over is.

Betaalbare woningen vanaf 170.000 – 180.000 euro haalbaar

Afgelopen zomer heeft Mijn Partij Midden-Delfland gesproken met M3 Architecten uit Rijswijk om eens van gedachten te wisselen welke mogelijkheden er zijn om op de genoemde locatie (parkeerplaats Dorppolderweg) woningen te creëren. In de twee bijeenkomsten welke we hebben gehad, zijn er diverse voorstellen gemaakt waarin is gekozen om woningen voor jong en oud te realiseren. Bijgaand een aantal schetsen van de mogelijkheden welke er zijn om hier de juiste woningen (54 stuks) te gaan bouwen. Hierdoor zijn betaalbare woningen vanaf 170.000 – 180.000 euro haalbaar.

Veiligheid toegang Pluktuin en nieuwbouwlocatie

Verder hebben wij meegedacht over de veiligheid van deze locatie. Zoals  u weet heeft het College een Pluktuin en een hoogstamboomgaard gecreëerd naast de vrachtwagenparkeerplaats.

Het doel is dat vrijwilligers de tuin gaan onderhouden en dat zij de bezoekers het aloude verhaal van de fruitteelt vertellen. Scholen uit de omgeving kunnen hier terecht voor educatie.

Om de bezoekers en scholen veilig bij de locatie te krijgen hebben we een doorgang gecreëerd vanuit de wijk Rozemarijn naar de mogelijke bouwlocatie. Door deze doorgang te creëren wordt ook de snelheid (te hard rijden) van de N468 tegengegaan.

Petitie al ruim 1400 x getekend

Vanuit een initiatief van Neal Ruiterman uit Den Hoorn is er onlangs tijdens de Raadsvergadering een petitie (ruim 1400 x getekend) aangeboden waarbij Neal Ruiterman zijn ongenoegen kenbaar maakte en aangaf dat het college nu eens stappen moet ondernemen om de woningnood verder aan te pakken. Hierbij liet een woordvoerder al in een eerdere reactie weten dat het pleidooi van Neal de knelpunten, prioriteiten en ambities die zijn vastgesteld in de woonagenda 2016-2020 bevestigt.

 “Met de Woonagenda heeft de gemeente ingezet op het belang van doorstroming voor de lokale woningmarkt en daarbij de prioriteiten per dorp vastgesteld. Het bijbouwen van woningen is een proces van meerdere jaren, zeker aangezien onze gemeente geen eigen grond heeft”.

Zo blijkt maar dat een woordvoerder ook niet weet waar hij het over heeft, Gemeente heeft zeker nog eigen grond. “Vrachtwagenparkeerplaats” is hier een voorbeeld van.

De woordvoerder geeft aan dat de gemeente diverse plannen heeft om de woningnood aan te pakken, weer een mooie belofte welke tijdens de afgelopen verkiezingen het “speerpunt” was van de verschillende partijen (coalitie) en zie er is weinig van terecht gekomen.

Prestatieafspraken 2020-2023 Gemeente Midden Delfland / WMD (Wonen Midden Delfland) / HV (Huurdersvertegenwoordiging)

De gemeentelijke woonvisie vormt de basis voor de prestatieafspraken. In het proces om te komen tot de woonvisie worden corporatie(s) en huurdersorganisaties betrokken. Om tot goede en gedragen prestatieafspraken te komen, bepaalt de Woningwet dat corporaties elk jaar voor 1 juli een bod moeten uitbrengen aan de gemeente. Dit bod dient afgestemd te zijn met de HV’s.

Het bod bestaat uit een activiteitenoverzicht waarin de corporatie duidelijk maakt wat haar bijdrage is aan de uitvoering van het sociale volkshuisvestingsbeleid. Het bod is concreet voor het komende jaar en geeft een doorkijk naar de jaren erna. De gemeente, HV’s en de corporatie gaan dan aan de hand van het volkshuisvestingsbeleid en het bod met elkaar in gesprek over het maken van lokale prestatieafspraken.

Wat biedt dit voor onze starters?

WMD biedt circa 30 woningen geschikt voor starters aan met een jongerencontract (tijdelijke huurovereenkomst voor vijf jaar). 

Doel: passende huisvesting starters. WMD en HV’s evalueren in Q4 of het beleid van het labelen van 30 jongerenwoningen en het jongerencontract effect heeft. 

Mijn Partij Midden Delfland zal dit dan ook op de voet blijven volgen.

Met vriendelijke groet,

Frank van Lier

Mijn Partij!