Ga naar de inhoud
Home » Blog » Maatschappelijk Welzijn

Maatschappelijk Welzijn

WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO)
De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) gaat met ingang van 2015 op in de WMO en wordt de uitvoering een taak voor de gemeente.

De motivering is dat de gemeenten beter kunnen inspelen op de lokale omstandigheden en de zorgbehoeften van de cliënten. Verder krijgen gemeenten de vrijheid om te bepalen wie voorzieningen uit de WMO nodig heeft.

Mijn Partij! staat positief tegenover deze ontwikkeling, maar vraagt zich af of de gemeente voldoende toegerust is deze taken op zich te nemen en ook voldoende actief is in het voorbereidingstraject.

De rol van de WMO-cliëntenraad is ook op dit punt van groot belang.
Mijn Partij! zal de ontwikkelingen actief volgen om te voorkomen dat de zorgbehoevenden door de overgang niet in de knel komen.

JEUGDZORG
De regering heeft een voorstel ingediend voor een nieuwe Jeugdwet, die op 1 januari 2015 moet ingaan.
In deze wet worden gemeenten bestuurlijk en financieel verantwoordelijk voor alle jeugdhulp en de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering.
Ook hier kan maatwerk worden geleverd en kan een verbinding worden gelegd met zorg, onderwijs, werk en inkomen, sport en veiligheid.

Mijn Partij! heeft de zelfde vragen als bij de nieuwe WMO. Kan de gemeente dit aan en bereidt zij de nieuwe rol al voor ? Mijn Partij! zal ook ten aanzien van dit onderwerp alert zijn en blijven.

OUDERENBELEID
Dat de Nederlandse bevolking vergrijst is inmiddels algemeen bekend.
Deze ontwikkeling, met ingrijpende consequenties, geldt ook voor de gemeente Midden-Delfland. Het is dan ook noodzakelijk dat het gemeentebestuur ten aanzien hiervan een visie en een beleid ontwikkelt, dat naar de mening Mijn Partij! ontbreekt.
In de meeste gemeenten in Nederland wordt een dergelijk beleid wel gevoerd op basis van een beleidsvisie, die met adviezen van belanghebbenden is opgesteld. Mijn Partij! meent dat zo’n beleidsvisie ook in de gemeente Midden-Delfland tot stand moet komen en uitmonden in concrete maatregelen.
De situatie van de kwetsbare ouderen is goed geregeld in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Maar ook vragen vitale ouderen aandacht, die veel meer dan tot nu toe een actieve rol in de samenleving kunnen spelen en hiertoe gestimuleerd moeten worden.

SPORT
Sporten en bewegen draagt bij aan een actieve en gezonde leefstijl.
Naast het zorgen voor voldoende en goede sportvoorzieningen, die in de gemeente Midden-Delfland op orde zijn, moet de gemeente ook een actieve rol spelen bij het stimuleren van sportbeoefening en voldoende beweging door de inwoners.
Dit geldt zowel voor ouderen als de jeugd. Wat de laatste categorie betreft, zijn de sportverenigingen van groot belang.
Mijn Partij! meent dat de gemeente deze, binnen de mogelijkheden, financieel moet steunen.

ONDERWIJS
Het onderwijs in Midden-Delfland staat op een hoog peil. Dit heeft tot gevolg dat de uitstroom van leerlingen naar het speciale onderwijs buiten de gemeente ongeveer de helft is in vergelijking met scholen in naburige gemeenten.
Extra zorg voor leerlingen op de scholen in Midden-Delfland levert hieraan een belangrijke bijdrage. In de afgelopen raadsperiode heeft Mijn Partij! er ieder jaar voor gestreden om de gelden voor deze zorg te behouden.

Hiervoor zal Mijn Partij! zich ook in de komende raadsperiode sterk blijven maken.
In Midden-Delfland wordt veel gebruik gemaakt van de mogelijkheid voor peuteropvang.
Onderzoek heeft aangetoond dat peuterspeelzalen een positieve invloed hebben op de voorschoolse vorming van de peuters.
Mijn Partij! meent dat het peuterzaalwerk in de huidige omvang behouden moet blijven en zich ook op dit punt sterk maken.