Ga naar de inhoud
Home » Blog » Leefklimaat in Midden-Delfland

Leefklimaat in Midden-Delfland

Veiligheid

ed kleinEen goed leefklimaat voor de inwoners van Midden-Delfland wordt bevorderd door veiligheid in de openbare ruimte, een gevoel van geborgenheid, maar ook door vrijheid in de persoonlijke levenssfeer. In vergelijking met andere gemeenten, en zeker de grote steden, is het beeld in onze gemeente positief te noemen. Toch is oplettendheid geboden. Zo heeft Mijn Partij vastgesteld dat het aantal inbraken in de gemeente Midden-Delfland, in vergelijking met andere gemeenten in de regio Haaglanden, het hoogst is.

Mijn Partij mist een actief beleid van de gemeente om de oorzaken van de alarmerende cijfers te onderzoeken en de nodige stappen te nemen. Als enige partij in gemeenteraad heeft Mijn Partij deze zaak aan de orde gesteld. Het antwoord van de gemeente past in de categorie “kluitje in het riet”. Activiteiten zoals de buurtpreventie juicht Mijn Partij van harte toe. Maar het verzekeren van de veiligheid van “lijf en goed” van de burgers is in de eerste plaats een overheidstaak.
Op gemeentelijk niveau is de burgemeester verantwoordelijk voor orde en veiligheid. Mijn Partij zal er nadrukkelijk op toezien dat deze verantwoordelijkheid zichtbaar is en blijft.
Het verzekeren van veiligheid kan echter, ook op gemeentelijk niveau, leiden tot betutteling van de burgers en zelfs tot een ver gaande inperking van de persoonlijke vrijheid en een aantasting van de persoonlijke levenssfeer. Mocht daartoe aanleiding zijn, dan zal Mijn Partij hiertegen krachtig stelling nemen.

Burgerparticipatie

In de laatst gehouden troonrede sprak de koning over de zgn. participatiesamenleving. Iets nieuws, zo dachten velen. Vrij vertaald komt het er op neer dat de overheid niet meer alles op zijn bordje kan nemen en dat van de burgers wordt verwacht dat zij, meer dan tot nu toe, zelf initiatieven nemen. Voor Mijn Partij niets nieuws, want dat standpunt heeft zij in de gemeenteraad altijd al uitgedragen.
De bomen reikten al veel langer niet meer tot inde hemel en dit gegeven zal zich de komende jaren ook in Midden-Delfland doen gelden. Voor de gemeente, maar ook voor de inwoners. Wordt het leefklimaat hierdoor aangetast ? Nee, want gemeenschapszin is bepalend voor dit klimaat en daar aan ontbreekt het niet in onze dorpen. Het verenigingsleven bloeit, vrijwilligers spannen zich in voor hen, die hulp of zorg nodig hebben of voor het slagen van de vele recreatieve en culturele evenementen.
Mijn Partij is en blijft kritisch over het al te gemakkelijk verstrekken van subsidies door de gemeente. Maar zij is wel voorstander van een subsidiebeleid, dat op beperkte schaal burgerinitiatieven mogelijk maakt. Dit moet onderdeel zijn van een actief gemeentelijk beleid gericht op het bevorderen van burgerinitiatieven en vrijwilligerswerk.

md2015 13

Cultureel leefklimaat

Alles van waarde is kwetsbaar! Dit geldt zeker voor kunst en cultuur, die ook het leefklimaat bepalen en vaak al te gemakkelijk ten prooi vallen aan bezuinigingen. Mijn Partij zal zich dan ook verzetten tegen verdere bezuinigingen op de gemeentelijke begroting, die ten koste gaan van kunst en cultuur.
Evenementen op deze terreinen, die brede lagen van de bevolking aanspreken, moeten, indien nodig, worden ondersteund. Dat geldt ook voor projecten in de sfeer van de niet-professionele kunstbeoefening. Beperkte subsidies moeten mogelijk blijven.
Mijn Partij meent dat het leefklimaat in Midden-Delfland ook wordt bepaald door markante en cultuur-historische bebouwing. Zij steunt dan ook een actief monumentenbeleid in de woonkernen en in het buitengebied. Maar dit beleid mag niet ten koste gaan van het woongenot van de bewoners, noch van economische bedrijvigheid en ontwikkeling.
Een afweging van belangen is noodzakelijk.

Groen leefklimaat

Midden-Delfland wordt wel het kleine groene hart genoemd. Een oase , te midden van stedelijke en industriële bebouwing. Dit geldt zeker voor het agrarische buitengebied. Maar hoe is het met groen in de woonkernen gesteld ? Naar de mening van Mijn Partij is dit met weinig fantasie en creativiteit aangelegd. Het saaie grasveld rondom het nieuwe gemeentehuis is hiervan een voorbeeld. Het onderhoud wordt gekenmerkt door veelvuldig maaien en snoeien, wat hoge kosten met zich meebrengt.
Mijn Partij wil een omslag in het gemeentelijk groenbeleid door meer natuurlijk en ecologisch beheer. Dit kan ook nog kostenbesparend zijn. Ook willen wij meer zgn. gebruiksgroen, bijvoorbeeld door het aanplanten van fruitbomen en -struiken in de openbare ruimte en het aanleggen van plukweiden met wilde planten en bloemen.

Reacties: info @ mijnpartijmiddendelfland.nl