Ga naar de inhoud
Home » Blog » Het uitvoerige verhaal

Het uitvoerige verhaal

Het uitvoerige verhaal over de formatiegesprekken

De start
Op 16 maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen geweest, waarbij Mijn Partij de grootste partij van Midden-Delfland en tevens de grote winnaar van de verkiezingen is geworden.
In de weken daaropvolgend zijn met alle partijen informatieve gesprekken gevoerd. De conclusies van deze gesprekken zijn in een algemeen verslag verwerkt. Iedere partij heeft daarnaast een verslag ontvangen met hun persoonlijke visie.
Aan de hand van deze overleggen is door Mijn Partij een voorstel gedaan om te gaan praten met het CDA en de VVD. Hierdoor zou er continuïteit en ervaring aanwezig blijven in het college, maar ook ruimte voor vernieuwing. Op 13 april jl. is dit tijdens een persbijeenkomst medegedeeld.

Ronde 1: stroef
Bij de start van de formatiegesprekken is er overleg gevoerd met partijen uit het maatschappelijk veld (onder andere verenigingen en stichtigen). Dit initiatief tot de overleggen ondersteunden wij van harte.
De daaropvolgende formatiegesprekken verliepen zeer stroef. Aanwezig bij deze formatiegesprekken waren:

  • Formateur Arne Weverling
  • CDA: fractievoorzitter Rob Zwaard (788 stemmen) en wethouder Frank ten Have (84 stemmen)
  • VVD: fractievoorzitter Jacob van der Eijk (508 stemmen) en wethouder Wendy Renzen (94 stemmen)
  • Mijn Partij: fractievoorzitter Ed Roeling (512 stemmen) en Frank van Lier (109 stemmen. plek 3 op de lijst en tevens gemeenteraadslid)

Het werd tijdens de gesprekken al snel duidelijk dat het CDA en de VVD alles bij het oude wilden houden: “Het gaat toch goed zo!” De standpunten  van de partijen tijdens de formatiegesprekken bleken toen heel anders t.o.v. de informatieronde. Er was ineens niets meer mogelijk. Door het CDA en de VVD werd ingezet om het huidige beleid zonder enige wijziging voort te zetten. Tijdens deze gesprekken bleek dat het CDA en de VVD al op voorhand hadden afgesproken om samen met elkaar verder te willen gaan en dat wij niet in hun plannen thuis hoorden.
               Frank van Lier en Ed Roeling hadden het gevoel dat ze zich continu moesten verdedigen. Op een zeker moment stelden wij een keer een vraag aan het CDA over woningbouw. Die had immers tijdens de verkiezingen beloofd om in 10 jaren tijd minstens 1000 woningen bij te bouwen in de kernen. Het antwoord moet ik u verschuldigd blijven want dat kwam er niet. Tijdens de gesprekken zijn we zelfs zo ver gegaan dat we de portefeuille ruimtelijke ordening (hier valt Wonen onder) aan de VVD gunden omdat zij deze portefeuille graag wilden behouden. Wel wilden wij dan dat een aantal zaken die in ons verkiezingsprogramma omtrent Wonen werden uitgevoerd. Wij hebben de verkiezingen immers gewonnen op dit onderwerp. Inzake mogelijke locaties voor woningbouw zijn tijdens het overleg door Mijn Partij ook voorbeeldlocaties genoemd. Hierbij is door Mijn Partij gekeken naar de haalbaarheid van locaties.
               Mijn Partij heeft de twee partijen ook nog gewezen op huidige beleidsplannen zoals “Behoud door ontwikkeling”. Hierin staan o.a. zaken omschreven als meer betaalbare woningen, nieuwe woonconcepten en woningbouw inpasbaar maken in de omgeving. VVD en CDA vonden dit een achterhaald document en niet meer van toepassing. Zolang de gemeenteraad echter niet anders beslist, blijft dit een geldig document voor alle partijen.
               Formateur Arne Weverling heeft de huidige wethouders van CDA en VVD, die de onderhandeling deden, gevraagd hoeveel stemmen ze hadden (84 stemmen wethouder CDA en 94 stemmen wethouder VVD). Arne vroeg dit omdat beide wethouders vooral de boventoon voerden in de gesprekken. Ten eerste is het al vrij bijzonder dat een wethouder deelneemt aan de formatiegesprekken. Dit omdat een wethouder uiteindelijk de taken uit moet voeren die de gemeenteraad oplegt en de eerste stap naar het maken van deze taken begint bij de formatiegesprekken. In dit geval een slager die z’n eigen vlees keurt. Ten tweede is het dan nog bijzonderder dat niet de fractievoorzitters van het CDA en de VVD maar de wethouders vooral met Ed aan het praten waren.
               Tijdens de gesprekken bleek ook dat de VVD een breekpunt maakte van de portefeuille ruimtelijke ordening, waarmee de 1e formatieronde door de VVD werd afgebroken.
Tijdens de gesprekken was er door het CDA ook al contact met de ChristenUnie en D66 over eventuele samenwerking (terwijl de formatiegesprekken met Mijn Partij bezig waren).
               Het bleek ook bijzonder moeilijk om met het CDA en de VVD af te spreken voor gezamenlijke formatie overleggen. Achteraf gezien lijkt dit op traineren.
               Na deze gesprekken heeft de VVD aangegeven niet eerlijk naar Mijn Partij geweest te zijn en heeft toegegeven op voorhand afspraken te hebben gemaakt met het CDA.
Nadat de VVD open kaart had gespeeld richting Mijn Partij, is er gekeken naar een nieuwe formatie.

Ronde 2: zo goed als rond
Het toegeven vanuit de VVD gaf ons het gevoel dat we weer op één lijn zaten met deze partij. De 2e ronde gesprekken gestart met D66, VVD en Mijn Partij. De tweede ronde hebben we naast de VVD ook D66, ook een winnaar van de verkiezingen, uitgenodigd voor de coalitievorming. Ervaring en continuïteit, ook op de belangrijke woningportefeuille en vernieuwing leek gewaarborgd voor Midden Delfland. De start was voortvarend.  Binnen 2 uur was de woningportefeuille op hoofdlijnen voor het coalitieakkoord rond en realistisch neergezet. 
               Hierna ontstond er weer een discussie over de portefeuilleverdeling inzake ruimtelijke ordening. Hierbij kan opgemerkt worden dat de formateur een procedure hoe te komen tot verdeling van de portefeuille inmiddels al had vastgelegd. De VVD gaf tijdens dat overleg aan, dat zij met andere partijen willen gaan praten, aangezien het voor de inwoners van Midden-Delfland niet uit te leggen was dat de coalitievorming zo lang duurde. Na dit overleg heeft de VVD gelukkig alsnog aangegeven verder te willen praten met D66 en Mijn Partij, wat uiteindelijk tot een voor ieder bevredigend resultaat heeft geleid inzake de portefeuille verdeling voor de wethouders.
               Na het vaststellen van de woningbouwparagraaf voor het nieuwe coalitieakkoord en het verdelen van de portefeuilles onder de wethouders, de lastigste punten in deze formatie, gaf de VVD aan “dat het niet goed voelde” en dat ze niet verder met Mijn Partij wilde gaan. Dit werd ook bevestigd door D66. Dit viel ons rauw op het dak want de eindstreep was al in zicht. Zowel voor Mijn Partij als Arne Weverling kwam deze mededeling zeer onverwachts. Nog dezelfde avond zaten D66, VVD en CDA gezamenlijk al om tafel.

Waar staan we nu?
De conclusie is dat er drie landelijke partijen in de coalitie zitten en dat de twee lokale partijen (Mijn Partij en OGP) in de oppositie zijn beland. In een tijd waarin de lokale partijen landelijk aan een opmars bezig zijn blijft Midden-Delfland berooid achter. Daarbij is het zo dat de drie partijen slechts 48,3% van de stemmen hebben gekregen, een minderheid dus. Wij van Mijn Partij vinden het ontzettend jammer dat wij u de komende 4 jaren niet kunnen vertegenwoordigen in de coalitie.

Aan het begin van de vorige coalitieperiode zijn er 710 woningen beloofd. Wat is er uiteindelijk opgeleverd?
11 woningen in Den Hoorn (350 beloofd). De 140 woningen in De Kreek vallen buiten de 710 woningen.
3 woningen in Schipluiden (200 beloofd)
42 woningen in Maasland (160 beloofd)

Wij wilden graag de kans krijgen om de komende 4 jaren de woningbouw uit het slob te trekken. U weet inmiddels de uitkomst.

De fractie van MijnPartij Midden-Delfland