Ga naar de inhoud
Home » Blog » Het buitengebied van Midden-Delfland

Het buitengebied van Midden-Delfland

Behoud van de open ruimte

Het buitengebied van Midden-Delfland is de laatste open ruimte in de zuidrand van de Randstad. Er is dan ook alle reden dit gebied in stand te houden vanwege de landschappelijke, agrarische en recreatieve betekenis. Dit belang wordt door politici en bestuurders op gemeentelijk, provinciaal en landelijk niveau met de mond beleden, maar de praktijk is anders gebleken. Enkele feiten spreken voor zichzelf :

  1. De verdere aanleg van de A4 is in volle gang. Alternatieve en creatieve oplossingen, zoals de “de A4 met Vaart” werden niet serieus genomen. Deskundigen gaven aan dat de weg zal leiden tot grote verkeersproblemen bij Rotterdam. Het gemeentebestuur van Midden-Delfland moest al eerder toegeven dat het verkeer op de Gaagweg (N368) niet zal verminderen, evenmin als het sluipverkeer door Maasland. Het is nog maar afwachten of de gedeeltelijk verdiepte aanleg van de weg echt leidt tot vermindering van de geluidsoverlast.
  2. De bouw van de Blankenburgtunnel gaat door. De aanleg van de op- en afritten zijn een volgende aanslag op het buitengebied. Het verzet tegen dit project mocht ook hier niet baten. Het alternatief, t.w. de bouw van de zgn. Oranjetunnel in het Westland, haalde het niet.
  3. De nieuwe hoogspanningsleiding bij Schipluiden en Den Hoorn is een blijvend litteken in het kwetsbare landschap, vooral ook door de vormgeving. De ondergrondse aanleg vond helaas alleen op het grondgebied van de gemeente Delft plaats.

md2015 17De vraag dringt zich op welke rol het gemeentebestuur, gedragen door CDA, VVD en PvdA, hierbij heeft gespeeld. Oh zeker, er is een hele stapel plannen en visies over het buitengebied verschenen. Externe adviesbureaus zijn er rijk van geworden. Er verschenen prachtige folders en brochures. Ook werd en wordt er op ruime schaal subsidie verstrekt aan allerlei organisaties Maar is het gebied er wijzer van geworden, of mooier misschien ? Of is de toekomst van het buitengebied van Midden-Delfland veilig gesteld en worden verdere aanslagen op de open ruimte voorkomen ?

Mijn Partij! meent van niet ! Omdat het de afgelopen jaren ontbroken heeft aan een totaalvisie en aan daadkracht bij het gemeentebestuur. Het gevolg ? Weinig of geen gezag en invloed bij rijk, provincie en grote gemeenten in de omgeving. En dus ook geen invloed op de ingrijpende plannenmakerij. De vraag is dan ook wat ons nog meer te wachten staat, wanneer het roer niet om gaat. Nodig is een nieuw gemeentebestuur, dat werkelijk visie en daadkracht toont, gezag uitstraalt en meetelt. Mijn Partij! zal zo’n bestuur graag mogelijk maken!

Beheer en ontwikkeling

De melkveehouders in Midden-Delfland hebben een belangrijke rol bij het beheer van natuur en landschap Mijn Partij! vindt het dan ook redelijk dat boeren een vergoeding krijgen voor het zgn. agrarische natuurbeheer. Het Groenfonds Midden-Delfland verschaft dergelijke vergoedingen, die echter tot op heden alleen aan boeren ten goede komen. Mijn Partij! wil dat ook niet-agrarische particulieren en organisaties in aanmerking komen voor een financiële bijdrage uit dit fonds, indien wordt bijgedragen aan natuur en landschap. De gemeente Midden-Delfland is mede verantwoordelijk voor het Groenfonds en moet hiertoe stappen zetten.

Het buitengebied van Midden-Delfland mag niet op slot, vindt Mijn Partij!. Natuurlijk is de in stand- houding van het open landschap en de natuur belangrijk, maar de mogelijkheden voor -duurzame- economische ontwikkeling moeten blijven bestaan. Dat geldt voor agrarische activiteiten, maar zeker ook voor niet-agrarische. Mijn Partij! meent dat de gemeente soepeler is met het verlenen van vergunningen voor agrarische bedrijven dan voor ondernemingen met een niet-agrarisch karakter. Het beleid moet op dit punt in evenwicht zijn.

Inmiddels worden in Midden-Delfland op nog kleine schaal lokale producten m.n. fruit, fruitproducten en zuivelproducten, geproduceerd en aan de man gebracht. Mijn Partij! vindt dat deze activiteiten bij uitstek passen in de duurzame economische ontwikkeling van het buitengebied. Mijn Partij! wil een beleid van de gemeente, dat voorwaarden schept voor schaalvergroting en particuliere initiatieven stimuleert. In dat kader past een soepel vergunningenbeleid, bv. ten aanzien van verkooppunten.

Het buitengebied van Midden-Delfland is van grote betekenis voor de recreatie van de lokale bevolking, maar ook van de inwoners uit het omringende stedelijke gebied. Dit vraagt om een goede infrastructuur, waaronder voorzieningen voor dag- en verblijfsrecreatie. Wat dit laatste betreft, wil Mijn Partij! dat de mogelijkheden voor “bed and breakfast” worden vergroot en niet worden gehinderd door trage vergunningprocedures.

Ten aanzien van de infrastructuur wil Mijn Partij!:

  1. Uitbreiding van het netwerk van fiets- en wandelpaden, waaronder wandelroutes door het boerenland.
  2. Meer zitbanken en kleine picknickplaatsen met afvalbakken. Er zijn nauwelijks rust- of uitkijkpunten in het gebied.
  3. Een stelsel van ruiterpaden’, dat bijdraagt aan het genot van de ruitersport en tevens het gebruik van fiets- en wandelpaden terugdringt.

Mijn Partij! hoort graag uw mening over het buitengebied van Midden-Delfland.
Uw reactie naar : info @ mijnpartijmiddendelfland.nl of via de contactpagina.