Ga naar de inhoud
Home » Blog » Algemene Beschouwingen 2017-2020

Algemene Beschouwingen 2017-2020

Algemene Beschouwing Mijn Partij!

Kritiek van buurgemeenten.

Mijn Partij! constateert en kreeg bevestiging op de dag van het landschap jl. dat de gemeente Midden- Delfland onvoldoende open staat voor de stedelijke omgeving en dat de afwezigheid van de wethouder op toeval berustte. MijnPartij! is van mening dat het Midden-Delfland gebied een recreatiegebied is met ruimte voor boeren in plaats van andersom.
Aandachtspunt is o.a. hoe om te gaan met de vrijkomende bebouwing.

Duurzame bouwplannen.md2015 20

Mijn Partij! is van mening dat de gemeente onvoldoende doet om duurzame bouwplannen te stimuleren en dat voor een gemeente met het meest duurzame gemeentehuis. Dit op kosten van onze inwoners. Wij hebben enkele suggesties zoals het verlagen van leges voor energie neutraal bouwen en zonnepanelen op woningen vrij te stellen van OZB.

Groenste gemeente.

Universiteit Wageningen heeft, in opdracht van het COELO, onderzocht hoe groen de bebouwde kommen van Nederland zijn. De gemeente Midden-Delfland eindigde op ranglijstnummer 335 op het totaal aantal gemeenten van 388, waarbij nummer 1 de groenste bebouwde kom heeft. Dit is ongehoord. En voor een college dat prat gaat op leefbaarheid, groen, kind vriendelijkheid en vitale dorpen. Het staat in schril contrast met het buitengebied. De kernen zijn allesbehalve Cittaslow.

OZB amendement.

Mijn Partij is mede-indiener van het amendement in juni 2015 over een andere OZB systematiek.
Dit is de laatste begroting waar het amendement betrekking op heeft. Wij zullen een volgend college dan ook om een evaluatie vragen.

Groenfonds.

Het Groenfonds heeft twee doelen, namelijk het behoud van het agrarische cultuurlandschap Midden-Delfland en versterking van de relatie tussen stad en land. Mijn Partij! is van mening dat de uitgavenverdeling over de twee doelen niet in verhouding staat, teveel behoud en te weinig versterking.

Deelnemingen.md2015 9

De solvabiliteit van onze gemeenschappelijke regelingen verschillen enorm. Van nul procent – Bedrijvenschap Harnaschpolder – tot vijvenvijftig procent – Westland Infra. Dat is opvallend omdat de gemeente in tijden van financiële nood, zie Avalex, moet bijspringen.
Wij stellen voor beleid vast te stellen op het gebied van solvabiliteit.

De gemiddelde huishoudens gaan in 2018 circa EUR 70,– per jaar meer betalen aan energieheffingen.
Uit de begroting blijkt dat de gemeente Midden-Delfland voor 2018 een dividend krijgt van Westland Infra voor een bedrag van EUR 1,75 miljoen. Dit is geld, dat is opgebracht door onze inwoners via het vastrecht. Mijn Partij! stelt voor om de EUR 70,– te compenseren via het vastrecht.

Avalex.

Zoals wij hebben kunnen vernemen is Avalex niet in staat de extra taakstelling van € 1,5 miljoen bezuiniging voor 2017 te realiseren. Hier heeft Mijn Partij! meermaals voor gewaarschuwd. Deze extra taakstelling is op nadrukkelijk verzoek van Midden-Delfland, samen met Delft, bedongen.
MijnPartij! heeft aan het college vragen gesteld wat de gevolgen zijn van het niet halen van deze taakstelling en welke maatregelen het college gaat nemen.

Dienstverleningsconcept.

Zoals uit eerdere vragen van MijnPartij! blijkt, is de kwaliteit van de dienstverlening onvoldoende meetbaar, aangezien de in 2006 vastgestelde prestatie indicatoren niet meer terug zijn te vinden in het huidige beleid.
MijnPartij! heeft hierover vragen gesteld aan het college en stelt voor om met een nieuw dienstverleningsconcept te komen met daarin meetbare prestatie indicatoren.

Eigen vermogen gemeente.

Het totaal beeld is ondoorzichtig, zelfs met een degelijke financiële achtergrond.  Mijn Partij! staat voor helderheid en solide financieel beleid. Een begroting is sluitend als het saldo op de exploitatie 0 is en als de mutatie van het eigen vermogen in het desbetreffende jaar 0 is.
De gemeente beheert publiek geld van onze burgers. Naar onze mening hoort een prudent beheer van het vermogen en de verantwoording over dat beheer de hoogste prioriteit te krijgen.
Mijn Partij! heeft hierover vragen gesteld aan het college.

Vergunningen.

Mijn Partij! is zoals u weet voorstander van het vereenvoudigen van regelgeving en het opheffen van overbodige regels. Het is momenteel mogelijk om meer te melden bij de gemeente i.p.v. een vergunning aan te vragen. Dit bespaart de inwoner en de gemeente administratie, tijd en geld. Hiervoor moet de gemeente haar zaken goed op orde hebben.
MijnPartij! stelt voor om o.a. de exploitatievergunning af te schaffen.

Beschutte werkplekken.

Vorig jaar was de Raad op werkbezoek bij Werkse, waarbij bleek dat de gemeente Midden-Delfland geen werknemers in dienst heeft via Werkse.
Mijn Partij! heeft aan het college gevraagd of de gemeente Midden-Delfland aan de wettelijke verplichtingen voldoet.

Volkshuisvesting.

Het college heeft in haar werkprogramma aangegeven dat zij als doel hebben om nieuwbouwplannen te realiseren op basis van levensloopbestendige woningen.
Ook staat er in het werkprogramma de mogelijkheid omschreven, om de bestaande woningvoorraad te laten testen op levensloopbestendigheid.
Over beide zaken heeft Mijn Partij! vragen gesteld, aangezien Mijn Partij! niet de indruk heeft dat het huidige college deze taakstellingen heeft uitgevoerd. De decentrale lasten (Kosten Provincie, Gemeente en Waterschap bij elkaar opgeteld.) zijn voor huurders in Midden-Delfland het hoogst van Nederland, zie onderzoek COELO.
Wij hebben het college gevraagd of zij bereid zijn deze negatieve ambitie bij te stellen.

Kunst en Cultuur.

Zoals het college vinden ook wij kunst en cultuur in onze gemeente belangrijk. Wij ondersteunen daarin het collegewerkprogramma waarin staat vermeld dat er een actualisatie van de kadernota kunst en cultuur 2009 komt. Echter deze actualisatie is ons inziens nog niet uitgevoerd en we hebben hierover een vraag aan het college gesteld.

Geheimhouding documenten.

Regelmatig legt de gemeenteraad geheimhouding op documenten. Grondexploitaties, aankopen van gronden of gebouwen. Ook financiële cijfers komen hier regelmatig voor in aanmerking. Mijn Partij! is zeer kritisch in het opleggen van geheimhouding. Wij hebben de indruk dat het college geheimhouding wel makkelijk vindt, geen pottenkijkers. De gemeenteraad is ook het orgaan dat geheimhouding opheft. Dit gebeurt zelden tot nooit. Opvallend want er zijn inmiddels veel documenten waar geheimhouding niet meer van toepassing is. Mijn Partij! zal tijdens de komende begrotingsbehandeling een motie indienen om inzichtelijk te maken op welke documenten geheimhouding rust. Dan kan de gemeenteraad met een besluit documenten openbaren waar geheimhouding niet meer van toepassing is.